پلن اقتصادی

توضیحات امکانات ردیف
ثبت دامنه 1
پشتیبانی 2
روکشی آزاد پرواز چارتری 3
با 1/5% کمیسیون پرواز سیستمی داخلی 4
تور 5
هتل داخلی 6
هتل خارجی 7
تعریف هتل 8
اتوبوس 9
قطار داخلی 10
بیمه گردشگری 11
امکانات مارکتینگ 12
با دسترسی مشخص تعریف کاربر 13
گزارش مالی 14
تنظیمات پایه تنظیمات 15
اختصاصی درگاه پرداخت 16
SEO سازگاری کامل با 17
... کامپیوتر،موبایل و سازگاری کامل با تمامی دستگاه ها 18
صفحه ها 19
بلاگ 20
صفحه اول اختصاصی 21
چند زبانه 22
ویدئویی آموزش سیستم 23
فعال سازی امکانات اختصاصی 24